Om Nordfyns Musikforening

 Nordfyns Musikforeningen
har gennem de seneste 10 år medvirket til et aktivt og alsidigt musikliv

Det er Nordfyns Musikforenings intention at vi i form af koncerter med professionelle og anerkendte kunstnere kan tjene som inspiration for Nordfyns Kommunes borgere og ikke mindst som inspiration for kommunens unge.

De sidste 10 år har Musikforeningen  skabt et forum for musikkulturelle begivenheder i Nordfyns Kommune.
Det er derfor bestyrelses mål at fortsætte den positive udvikling og med fremragende kunstnere og gode  koncerter at få god musik til Nordfyn . Det sker ved at at fremme interessen for levende musik i alle genrer.

Desuden vil musikforeningen at virke som et samlende omdrejningspunkt for musik- og kulturlivet i Nordfyns  Kommune og det vil ske i tæt  samarbejde  med ligesindede foreninger.
Det er Nordfyns Musikforenings intention at vi i form af koncerter med professionelle og anerkendte kunstnere kan tjene som inspiration for Nordfyns Kommunes borgere og ikke mindst som inspiration for kommunens unge.

De sidste 10 år har Musikforeningen  skabt et forum for musikkulturelle begivenheder i Nordfyns Kommune.
Det er derfor bestyrelses mål at fortsætte den positive udvikling og med fremragende kunstnere og gode  koncerter at få god musik til Nordfyn . Det sker ved at at fremme interessen for levende musik i alle genrer.

Desuden vil musikforeningen at virke som et samlende omdrejningspunkt for musik- og kulturlivet i Nordfyns  Kommune og det vil ske i tæt  samarbejde  med ligesindede foreninger.
 
 
Følg Nordfyns Musikforeningen på Facebook 
Ved at følge Nordfyns musikforening på facebook , er du altid opdateret på de seneste nyheder og hvilken koncerter der vil kommer.  

Nordfyns Musikforenings Bestyrelse

Formand

Mette Hjorth
Smørvråvej 4
5462 Morud
Tlf. 6596 5003 / 
2683 7003 
Børnehaven: 8450
e-mail: mehj@nordfynskommune.dk

Kasserer

Marianne Aarup-Kristensen
Elverodvej 49
5462 Morud
Tlf: 6392 0092  /  4019 8092 / 22155471
 e-mail: mak@elverod.dk

Bestyrelsesmedlem

Peder Bøje Pedersen
Dallundvej 2
5471 Søndersø
Tlf: 24824405
e-mail: pdrpedersen17@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Martin Brandstrup Nielsen
Bøgegårdsvej 28
5471 Søndersø
Tlf: 61663314
e-mail: mbn5471@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem

Fredrik Lykke Horsens
Birkemosevej 55
471 Søndersø
Tlf: 61460624
e-mail:  frederik@yearning.dk

Booker / Sekretær

Carton Sønder
Rosenlunden 16
5471 Søndersø
Tlf:  2216 0867
e-mail:  csn@nordfynskommune.dk

Revision

Lene Nielsen
e-mail:  lenenielsen@psykologpartner.dk

Vedtægter  for Nordfyns Musikforening

Vedtægter for Nordfyns Musikforening
§ 1 Foreningens navn er:
Nordfyns Musikforening
Foreningens adresse er:
Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er:
– at skabe et forum for musikkulturelle begivenheder i Nordfyns Kommune.
– at fremme interessen for levende musik i alle genrer.
– at virke som et samlende omdrejningspunkt for musik- og kulturlivet i Nordfyns Kommune i tæt samarbejde med ligesindede foreninger.

§ 3 BESTYRELSEN
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af mindst 3 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af og blandt foreningens medlemmer. Suppleanter kan deltage i alle møder dog uden stemmeret.
Musikskolens souschef er sekretær uden stemmeret.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige valgår vælges 2 medlemmer og i ulige valgår vælges 1 medlem.
Suppleanterne vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen selv med formand, næstformand og kasserer blandt de af generalforsamlingens valgte medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men afholder mindst 2 bestyrelsesmøder om året.

§ 4 Foreningen tegnes af formand, kasserer og sekretær.

§ 5 MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages alle personer med interesse i at opfylde foreningens formål.
Ethvert medlem er berettiget til at få en sag på dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Sagen optages på dagsorden ved henvendelse til bestyrelsens formand senest 7 dage før mødet.

§ 6 ØKONOMI
Foreningens driftsmidler fremkommer ved entréindtægter ved koncerter samt ved ansøgning om midler fra kommunen, fonde og sponsorer. Kassereren udarbejder hvert år regnskab, der revideres af foreningens revisor og fremlægges på foreningens generalforsamling.
Sekretæren tildeles prokura – og har dermed tilladelse til i samarbejde med kassereren at disponere over foreningens midler.
Der vælges 1 revisor hvert år på generalforsamlingen.
Regnskabsåret går fra den 1/1 – 31/12

§ 7 GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der indkaldes til generalforsamling 1 gang hvert kalenderår i første kvartal.
På generalforsamlingen fremlægges formandens beretning og kasserens regnskab til godkendelse.
Generalforsamlingen varsles gennem de relevante hjemmesider og digitale medier.
Alle medlemmer kan få optaget et punkt på dagsordenen. Dette skal dog meddeles formanden skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen.

DAGORDEN for generalforsamlingen:
1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning samt godkendelse af regnskabet
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent

§ 8 ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen, når formanden før generalforsamlingen har modtaget et forslag til ændring af vedtægterne.
Vedtægterne kan ændres ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

§ 9 OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Foreningen kan ophæves, når 2/3 af de fremmødte medlemmer, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, har stemt herfor.
Generalforsamlingerne skal være varslet i henhold til § 7 og afholdes med mindst 1 måneds mellemrum.
Ved ophævelse af foreningen tilfalder foreningens midler Nordfyns Musikskoles støtteforening.


Således besluttet på generalforsamlingen den 26. august 2014